Aktualności

Czym jest prospekt informacyjny?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Prospekt informacyjny jest oficjalnym dokumentem zawierającym szczegółowe informacje o danej inwestycji budowlanej oraz realizującym ją przedsiębiorstwie. 

Zgodnie z przepsiami wchodzacymi 1 lipca 2022 roku należy podkreślić, że nowa ustawa deweloperska przewiduje, iż deweloper przed zawarciem umowy deweloperskiej lub poprzedzającej jej umowy rezerwacyjnej zobowiązany będzie dostarczyć prospekt informacyjny. Jest to różnica w stosunku do obecnych regulacji, gdzie prospekt informacyjny dostarczany był na żądanie nabywcy. Deweloper zobowiązany został do nieodpłatnego doręczenia prospektu na trwałym nośniku.

Ustawa określa wzór prospektu informacyjnego, wskazując zakres informacji, jakie należy w nim zawrzeć. Są to nie tylko cena nabycia nieruchomości czy data przeniesienia prawa własności, ale także bardzo szczegółowe dane dotyczące gruntu i zagospodarowania przestrzennego terenu a także planowanej lub dopuszczalnej zabudowy nieruchomości sąsiednich.

Z czego składa się prospekt informacyjny?

Informacje zawarte w prospekcie informacyjnym można podzielić na dwie kategorie: dotyczące samej inwestycji budowlanej oraz jej otoczenia, a także dewelopera odpowiedzialnego za jej realizację.  Składa się on z części ogólnej i z części indywidualnej.  

Część ogólna określa:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera,
 • Informacje o doświadczeniu dewelopera,
 • Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego.

Z kolei część indywidualna zawiera informacje, dotyczące konkretnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Załącznikami do prospektu informacyjnego są:

 • Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego,
 • Wzór umowy deweloperskiej 
 • Szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku oraz istotnych uwarunkowań lokalizacji inwestycji wynikających z istniejącego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości).

Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej.

Pozostałe założenia prospektu informacyjnego

Zgodnie z przepisami “nowej ustawy deweloperskiej” deweloper będzie miał obowiązek zamieścić w prospekciedane zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczące inwestycji planowanych w promieniu 1 km od nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie.  W tym zakresie wprowadzono katalog dokumentów mogących stanowić źródło powyższych informacji dla dewelopera, m. in.:

 1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 2. studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy,
 3. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 4. decyzje o obszarach ograniczonego użytkowania, e)
 5. miejscowe plany odbudowy,
 6. mapy terenów zalewowych 

Deweloper będzie ponosił odpowiedzialność cywilną i może podlegać odpowiedzialności karnej wynikające z np. podania nieprawdziwych informacji.

Zobacz więcej postów

kontakt

Chcesz zarezerwować mieszkanie, lub umówić się na wizytę? Masz jakieś pytania?