POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Pana/Pani
danych osobowych jest LV DEVELOPMENT Sp. z o.o Sp. k
32-095 Iwanowice, Zalesie 66e
NIP: 6821780031 / REGON: 382677318 / KRS: 0000774197
Biuro sprzedaży: 31-751 Kraków, Lema 32/LU1
Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email: biuro@lvdevelopment.eu

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania złożone za pomocą formularza kontaktowego droga mailową lub telefoniczną przetwarzamy następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b)
 adres email,
c)
 numer telefonu

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dający podstawę do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; jeżeli zapytanie nie dotyczy bezpośrednio naszej oferty i zaznaczył Pan/Pani oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujące się pod formularzem, wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zezwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.2. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies); 4. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy następujące dane osobowe:
a) adres IP,
b) data i czas serwera,
c) informacje o przeglądarce internetowej,
d) informacje o systemie operacyjnym dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logachmserwera, przy każdorazowym korzystaniu z serwisu. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i zastosowania powyższego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną przetwarzania danych w powyższym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych stanowi administrowanie stroną internetową).

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu.

2. Dane osobowe są przekazywane firmom współpracującym ze Spółką – firmie hostingowej, firmie obsługującej stronie internetową. Mogą zostać przekazane również podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Spółka korzysta z usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Google, które ma siedzibę poza Unią Europejską, a w konsekwencji – zgodnie z RODO – są traktowane jak podmioty z państwa trzeciego.

2. RODO przewiduje ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Ze względu na fakt, że nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

3. Spółka zapewnia, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

4. W każdym momencie Spółka jest gotowa Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, szczególnie, jeżeli kwestia ta budzi Pana/Pani jakiekolwiek wątpliwości.

5. W każdym momencie przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które zostały przekazane do państwa trzeciego.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe „w wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel przetwarzania. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy:
a)
 trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia czynności prowadzących do jej zawarcia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
b)
 do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
c)
 do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych;
d)
 do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 30 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Osoba, która pozostawiła swoje dane osobowe, ma prawo do:
a)
 Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b)
 Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
c)
 Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia;
d)
 Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
e)
 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: − Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. − Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f)
 Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.

2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: biuro@lvdevelopment.eu

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

1. Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

1. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

2. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: biuro@lvdevelopment.eu

IX. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.

2. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie lub mailowo w sprawach związanych z udzieleniem odpowiedzi na złożone w formularzu kontaktowym zapytanie, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu email — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego lub mailowego.

3. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://lvdevelopment.eu/ Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą mailową.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07.06.2019 r.

3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a)
 poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b)
 poprzez gromadzenie plików “cookies”.