Rozszerzony prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nowa ustawa deweloperska, obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, przyniosła pięć kluczowych zmian.

Artykuł o tych zmianach „w pigułce”, spotkał się z tak dużym zainteresowaniem z Państwa strony, że postanowiliśmy przygotować szerszą interpretację każdego z punktów. 

Dziś prezentujemy drugą z 5 najważniejszych zmian w nowej ustawie deweloperskiej, czyli:

2.Rozszerzony prospekt informacyjny: 

Zmieniona ustawa deweloperska nakłada na deweloperów obowiązek dostarczenia nabywcom rozbudowanego prospektu informacyjnego, który musi zawierać szczegółowe informacje o planowanej inwestycji, oraz o planowanych w bliskiej odległości inwestycjach innych deweloperów. Dokument trzeba przekazywać nabywcy każdorazowo przed zawarciem umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej (a nie, jak wcześniej, tylko na jego żądanie).

Informacje zawarte w prospekcie informacyjnym można podzielić na dwie kategorie: dotyczące samej inwestycji budowlanej oraz jej otoczenia, a także dewelopera odpowiedzialnego za jej realizację.  Składa się on z części ogólnej i z części indywidualnej.

Część ogólna określa:

  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera,
  • Informacje o doświadczeniu dewelopera,
  • Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego.

Z kolei część indywidualna zawiera informacje, dotyczące konkretnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Załącznikami do prospektu informacyjnego są:

  • Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego,
  • Wzór umowy deweloperskiej
  • Szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku oraz istotnych uwarunkowań lokalizacji inwestycji wynikających z istniejącego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości).

Dokument trzeba przekazywać nabywcy każdorazowo przed zawarciem umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej (a nie, jak wcześniej, tylko na jego żądanie).

Prospekt niezmiennie składa się z części ogólnej oraz indywidualnej. Istotnemu rozszerzeniu uległy dane dotyczące planowanego, konkretnego przedsięwzięcia, które może być przedmiotem umowy deweloperskiej. Nowością jest w szczególności szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku oraz istotnych uwarunkowań lokalizacji inwestycji.

Główną sankcją za sporządzenie prospektu informacyjnego niezgodnego z nową ustawą deweloperską jest odpowiedzialność karna. Jeśli dane w nim zawarte są nieprawdziwe lub nie został on doręczony w sposób zgodny z nowelizacją, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Rozszerzony prospekt informacyjny stanowi ważny element nowej ustawy deweloperskiej, wprowadzonej w Polsce od lipca 2022 roku. Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości i informacyjności dla nabywców nieruchomości, a rozbudowany prospekt informacyjny odgrywa kluczową rolę w tym kontekście.

  • Szczegółowe Informacje o Planowanej Inwestycji:

Rozszerzony prospekt informacyjny to kompleksowy dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji deweloperskiej. Obejmuje on m.in. plany architektoniczne, specyfikacje techniczne, zaplanowane udogodnienia, a także wszelkie istotne informacje dotyczące standardów wykonania i jakości.

  • Informacje o Inwestycjach w Otoczeniu:

Jednym z istotnych elementów rozbudowanego prospektu informacyjnego jest również zawarcie danych dotyczących planowanych inwestycji w promieniu 1 kilometra. To nowe wymaganie ma na celu dostarczenie nabywcom pełnej wizji otoczenia, w którym znajduje się inwestycja. Dzięki tym informacjom, potencjalni nabywcy mogą lepiej zrozumieć kontekst i perspektywy rozwoju danego obszaru.

  • Obowiązkowe Przekazywanie Przed Zawarciem Umowy:

Wprowadzenie nowego obowiązku dostarczania rozbudowanego prospektu informacyjnego przed zawarciem umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej to istotna zmiana w porównaniu do wcześniejszych praktyk. Wcześniej, nabywca mógł żądać prospektu na własne życzenie, co czasami skutkowało ograniczoną dostępnością pełnych informacji. Teraz, każdy potencjalny nabywca otrzymuje pełen zestaw informacji bez konieczności osobistego wnioskowania.

  • Podniesienie Standardów Przejrzystości na Rynku Deweloperskim:

Rozszerzony prospekt informacyjny stanowi zdecydowany krok w kierunku podniesienia standardów przejrzystości na rynku deweloperskim. Daje to nabywcom pewność, że dysponują pełnym zakresem informacji potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. Ponadto, nowe wymaganie dostarczania informacji o otoczeniu inwestycji wspiera również zwiększenie świadomości co do perspektyw rozwoju danego obszaru.

Wprowadzenie rozbudowanego prospektu informacyjnego to zatem krok w kierunku bardziej transparentnego i uczciwego rynku deweloperskiego, gdzie nabywcy mają dostęp do kompleksowych danych, które są kluczowe dla podejmowania decyzji związanych z zakupem nieruchomości.