Słownik dewelopera: Czym jest cesja i ekspektatywa?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Słownik dewelopera: Czym jest cesja i ekspektatywa?

Czym się różni cesja praw z umowy deweloperskiej od sprzedaży ekspektatywy?

Cesja praw z umowy deweloperskiej a sprzedaż ekspektatywy to dwie różne kwestie związane z rynkiem nieruchomości deweloperskich. 

Oto krótka charakteryzacja obu pojęć:

Cesja praw z umowy deweloperskiej: Cesja to przeniesienie praw z umowy na inną osobę. W kontekście umowy deweloperskiej, cesja oznacza przeniesienie praw nabywcy (osoby, która podpisała umowę deweloperską) na inną osobę (cesjonariusza). Po zatwierdzeniu cesji, nowa osoba (cesjonariusz) staje się stroną umowy i przejmuje prawa i obowiązki pierwotnego nabywcy. 

Sprzedaż ekspektatywy: Ekspektatywa to dokument potwierdzający zobowiązanie dewelopera do zawarcia w przyszłości umowy deweloperskiej z konkretną osobą (potencjalnym nabywcą). Sprzedaż ekspektatywy polega na przekazaniu prawa do skorzystania z warunków umowy deweloperskiej innej osobie. W praktyce oznacza to, że osoba, która zakupiła ekspektatywę, ma pierwszeństwo do zawarcia umowy deweloperskiej na określonych warunkach. Kiedy deweloper rozpocznie budowę i oficjalnie oferuje mieszkania do sprzedaży, osoba z ekspektatywą może zdecydować się na zakup mieszkania, korzystając z wcześniej ustalonych warunków.

Podsumowując, cesja praw z umowy deweloperskiej dotyczy przeniesienia już istniejącej umowy na inną osobę, podczas gdy sprzedaż ekspektatywy odnosi się do sprzedaży prawa do skorzystania z przyszłej umowy deweloperskiej na określonych warunkach. Oba te mechanizmy mogą być stosowane w procesie nabywania nieruchomości deweloperskich, ale różnią się szczegółami i warunkami realizacji.

kontakt

Chcesz zarezerwować mieszkanie, lub umówić się na wizytę? Masz jakieś pytania?